« بسمه تعالي»

نام ونام خانوادگي :                            شماره دانش آموز:                                           تاريخ امتحان:   30 / 10 /1387        

  آزمون درس : فارسی ودستور       نوبت :اوّل       پايه: اوّل راهنمایی      آموزشگاه: زینب(س)       مدت امتحان   30 دقیقه 

ر

سازمان آموزش  و پرورش استان گلستان  اداره آموزش و پرورش گمیشان

بارم

 

1- هرگاه بخواهیم مقصود ومنظور  خود را زیباتر وتاثیر گذارتر بگوییم،از. . . .  .  . . .بهره می گیریم.5/0 (زبان – ادبیات)                        

2- نوع جملات داده شده رااز نظرمفهوم وپیام بنویسید؟5/0کتاب ها راباز کنید.(     )به به چه دانش آموز خوبی(           )

3- نوع کلمات داده شده را مشخص کنید؟(ساده – غیرساده)    5/0  صحرا (          ) فرمان گذار  (               )

4- درجمله ی مقابل سجع را مشخص کنید؟  5/0    مال با هزینه کردن کم آید ودانش با پراکنده شدن بیفزاید.

5- بن ا فعال داده شده را بنویسید؟ 5/0خو ا ند ه بودم(                ) می نویسند(                    )

6-برای هریک از کلمات داده شده یک کلمه هم آوا بنویسید؟  5/0  (خواست =       )(حیاط=           )              

7 - نویسنده کتاب ها را بنویسید؟  5/0   گلستان (                 )  لیلی مجنون(                   )

8- دونمونه از نظم رانام ببرید؟ 5/0

9- در مورد زندگی امام خمینی (ره) مختصر (دوسطر)توضیح دهید؟5/0

 

10- دو نمونه از آثار باستانی شهر اصفهان نام ببرید؟ودر موردیکی  از آن ها بیشتر توضیح دهید؟(1)

 

 

افعال

گذشته

حال

آینده

 

 

 

خوانند

 

خواند

 

می نوشتند

 

 

خواهند نوشت

11-جدول داده شده را کامل کنید؟(1)

 

 

 

12- معادل کلمات داده شده رابنویسید؟5/0 موکت(           ) کامپیوتر(                      )   

13-درباره ی روش ها ی صحیح مطالع یک بند بنویسید؟(1)

 

14کتاب آسمانی ما،قرآن،یک معجزه است ؟در جمله ی داده شده بدل رامشخص کنید؟5/0

 

15-لغات:حد اقل به هشت لغت جواب صحیح دهید؟(2)

ذوق (             ) عطوفت (             ) بخل (             ) تالیف (               ) منجّم (              )             امید (              )فارغ (             ) جلال (               )   معصوم (              )  خوف (                 )

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع نمره ورقه:

نمره تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز

نمره با عدد :              نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                     امضا ء

نمره با عدد :                   نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                   

 امضا ء

نمره با عدد :                نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                     امضا ء

 

 

« بسمه تعالي»

نام ونام خانوادگي :                 شماره ی دانش آموز:                                     تاريخ امتحان:   /  10/1387 

 

آزمون درس : انشا و نگارش    نوبت :اوّل            پايه :اوّل            آموزشگاه: گروه آموزشی                مدّت امتحان 60دقیقه 

ردیف

سازمان آموزش  و پرورش استان گلستان  اداره آموزش و پرورش گمیشان

بارم

1

بهره گیری از آیات و احادیث و اشعار و ضرب المثل های متناسب با محتوا،بر ارزش نوشته می افزاید؟الف) درست  ب) نا درست

5/0

2

جمله ی «ادبی » زیر را به صورت زبانی (ساده) بنویسید؟

گل،یک تابلوی نقاشی قشنگ است. خداوند در برابر چشمان ما قرار داده است.

 

1

3

نشانه های نگارشی منایب را در متن زیر به کار ببرید؟

از«بایزید بسطامی » رحمه الله علیه پرسیدند که ابتدای کار تو چگونه بود  گفت  من ده ساله بودم    شب از عبادت خوابم نمی برد

1

4

با عبارت زیر جمله ی زیبا بنویسید؟

علی(ع) . . . . . . . .

 

1

5

با کلمات«آینده» و «جوان» یک جمله ی زیبا بنویسید؟

 

 

1

6

در باره ی روش های صحیح مطالعه یک بند بنویسید؟

 

5/1

7

یکی از زیبایی های آفرینش (کوه- دریا- جنگل) را در سه سطر توصیف کنید؟

 

 

 

2

8

خلاصه ی یکی از داستان هایی که خوانده اید در سه سطر توصیف کنید؟

 

 

 

 

2

 

انتخاب موضوع انشا:

 

 

10

جمع نمره ورقه:

نمره تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز

نمره با عدد :              نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                    

امضا ء

نمره با عدد :                   نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                  

  امضا ء

نمره با عدد :                نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                  

 

  امضا ء

 

« بسمه تعالي»

نام ونام خانوادگي :                 شماره ی دانش آموز:                                     تاريخ امتحان:   /  10/1387 

 

آزمون درس : املای تقریری     نوبت :اوّل            پايه :اوّل            آموزشگاه:  گروه های آموزشی        مدّت امتحان 25دقیقه

 

ردیف

سازمان آموزش  و پرورش استان گلستان  -اداره آموزش و پرورش گمیشان

بارم

 

پیامبر(ص)از تجمّل دوری می جست. روی زمین می نشست.و زیر اندازش قطعه حصیری بود.قوت غالبش نان جوین و خرما بود و هیچ گاه سه روز متوالی از نان گندم سیر نخورد.روزه را با چند دانه خرما و اگر خرما نبود،با آب افطار می کرد.

امام خمینی پس از پیروزی انقلاب بیش از ده سال،رهبری کشور را بر عهده داشت.در زمان رهبری،

خصوصیّات دوران جوانی و میان سالی خود را حفظ کرد و هم چنان افتاده و فروتن بود.

 در ایران اسلامی،مسجد نه فقط محّلی برای عبادت خداوند و راز و نیاز و نماز،بلکه محلّ علم و ادب نیز بوده است.در بیمارستان ها نیز علاوه بر آن که بیماران بستری و درمان می شدند،دانشجویان پزشکی از طبیبان بزرگ درس ها آموختند.

با زبان فارسی،ایرانی می شوم و ایرانی می مانم. هر چه زبان را بیش تر می خوانم و بهتر می فهم،و ایرانی تر می شوم.زبان فارسی،ریشه ای است که با آن به خاک وطنم بسته شده ام و فرهنگ و سرزمین خود را با این ریشه از خاک می مکم و با تغذیه از آن زنده می مانم و می رویم و می بالم و گل می دهم و گل می کنم.

         با نگاه های کنجکاوانه و تشنه به درس بزرگ طبیعت می نگریستم.گوش می دادم،چشم می دادم،دل می دادم و روحم چنان غرق فهمیدن بود که از هیجان می لرزید،احساس می کردم هم اکنون چشمه ی معرفت از درون من سر باز خواهد کرد و آب های زلال و سرد و گوارای فهم و دانایی در من خو ا هد جوشید.

   

سرگروه ادبیّات منطقه گمیشان

 

 

 

 

 

 

جمع نمره ورقه:

نمره تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز

نمره با عدد :              نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                   

 امضا ء

نمره با عدد :                   نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                   

 امضا ء

نمره با عدد :                نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                   

 

 امضا ء

 

 

« بسمه تعالي»

نام ونام خانوادگي :                 شماره ی دانش آموز:                                     تاريخ امتحان:   /  10/1387 

 

آزمون درس : انشا و نگارش     نوبت :اوّل            پايه :سوّم          آموزشگاه: زینب (س)                        مدّت امتحان 60دقیقه 

ردیف

سازمان آموزش  و پرورش استان گلستان  اداره آموزش و پرورش گمیشان

بارم

1

صحیح یا غلط بودن جمله ی زیر را مشخص کنید؟

در باسازی روی داد ها به توصیف صحنه،منظره. . .  .. . . . . نیاز داریم.    الف)درست            ب)نادرست

25/0

2

هر نامه شامل چه بخشی است؟

الف)عنوان (        ) ب)متن اصلی(        ) ج)عبارت پایان نامه(         ) د)هر سه مورد(        )

25/0

3

به نظر شما کدام بیت از شعر «در ستایش خدا»ضرب المثل شده است؟

5/0

4

یکی از جمله های نا تمام زیر را کامل کنید و آن را تا یک بند ادامه دهید؟

الف)گلی که بیشتر از همه. . . . . .

 

ب)به مناسبت روز . . . . . . . . . . 

1

5

در جاها ی خالی کلمات مناسب بگذارید؟

الف)یکی از ارزان ترین راه های ارتباط . . . . . . . . است.

 ب)در نامه های رسمی و اداری رعایت . . . … . ضروری است

1

6

در نامه نوشتن باید به چه مواردی توجّه کرد؟(ذکر 4 مورد)

 

1

7

یکی از منظره های زیر را که در یک بند توصیف کنید؟

پرواز دسته جمعی شاپرک ها یا پرندگان. . . . . . .

 

 

5/1

8

نامه ای برای معلم خود بنویسید و از زحمات او تشکّر کنید؟

 

 

 

2

 

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و انشایی بنویسید.

1-هر گاه سانحه ای طبیعی مانند زلزله یا سیل رخ می دهد،روح انسان دوستی و کمک به هم نوع. . . . .

2-وظیفه جوانان مومن و انقلابی در جامعه ی امروز ایران

 

 

12

جمع نمره ورقه:

نمره تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز

نمره با عدد :              نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                

   امضا ء

نمره با عدد :                   نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                 

   امضا ء

نمره با عدد :                نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                  

 

  امضا ء

 

« بسمه تعالي»

نام ونام خانوادگي :                 شماره ی دانش آموز:                     پسرانه                              تاريخ امتحان:   /  10/1387 

آزمون درس : انشا و نگارش     نوبت :اوّل            پايه :اوّل            آموزشگاه:                              مدّت امتحان 25دقیقه 

ردیف

سازمان آموزش  و پرورش استان گلستان  اداره آموزش و پرورش گمیشان

بارم

1

بهره گیری از آیات و احادیث و اشعار و ضرب المثل  های متناسب با محتوا،بر ارزش نوشته می افزاید؟

    الف)درست       ب)نادرست

5/0

2

جمله ی «ادبی» زیر را به صورت« زبانی» (ساده)بنویسید؟

صبح گاهان خورشید به چهره ی شهر لبخند می زند.

 

1

3

در باره ی روش های صحیح مطالعه در یک بند بنویسید؟

 

1

4

با کلمات«آینده» و «جوان» یک جمله ی زیبا بنویسید؟

 

 

1

5

با کلمه زیر دو جمله ی زیبا بنویسید؟

زندگی . . . . .. .

 

1

6

مدرسه ی محل تحصیل خود را در یک بند توصیف کنید؟

 

 

5/1

7

در مورد پیامبر اکرم (ص)دوسطر بنویسید و این کلمات را در آن به کار ببرید؟ ( عطوفت ، دشمن ، کودکان ، نماز )

 

 

 

2

8

در دو بند خلاصه فیلمی را که از تلویزیون دیده اید بنویسید؟

 

 

 

2

 

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و انشایی بنویسید.

1-یکی از خاطرات شیرین خود را توصیف کنید؟

2-چگونه می توانید دانش آموز خوبی در آموزشگاه باشید؟

10

جمع نمره ورقه:

نمره تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز

نمره با عدد :              نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                    

 امضا ء

نمره با عدد :                   نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                    

امضا ء

نمره با عدد :                نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                    

 

امضا ء

 

« بسمه تعالي»

نام ونام خانوادگي :                 شماره ی دانش آموز:                   دخترانه                                 تاريخ امتحان:   /  10/1387 

آزمون درس : انشا و نگارش     نوبت :اوّل            پايه :اوّل            آموزشگاه:                               مدّت امتحان 25دقیقه 

ردیف

سازمان آموزش  و پرورش استان گلستان  اداره آموزش و پرورش گمیشان

بارم

1

برای بهتر شدن محتوای انشا می توانید از کتاب های مربوط با موضوع بهره گرفت؟الف)درست          ب)نادرست

5/0

2

جمله ی« ادبی» زیر را به صورت «زبانی» (ساده)بنویسید؟

پیامبر چون نسیم نرم و مهربان و چون گل متبسّم و خندان بود.

 

1

3

با کلمه ی زیر جمله ی زیبا بنویسید؟

قرآن مجید. . . . . .

1

4

یک بند در باره ی شرح حال سعدی و محل زندگی او بنویسید؟

 

 

1

5

با کلمات«آینده» و «جوان» یک جمله ی زیبا بنویسید؟

 

1

6

یکی از زیبایی های آفرینش ( کوه ، دریا ، جنگل ) را در سه سطر توصیف کنید؟

 

 

 

5/1

7

خلاصه ی یکی از داستان های شاهنامه را در سه سطر بنویسید؟

 

 

 

2

8

در مورد فصل پاییز و لطافت آن در یک بند توصیف کنبد؟

 

 

 

2

 

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و انشایی بنویسید.

1-بزرگ ترین آرزوی شما چیست؟

2-چگونه می توانید فرزندان خوبی برای والدین باشید؟

10

جمع نمره ورقه:

نمره تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز

نمره با عدد :              نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                  

  امضا ء

نمره با عدد :                   نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                    

 امضا ء

نمره با عدد :                نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                  

 

 امضا ء

 

« بسمه تعالي»

نام ونام خانوادگي :                 شماره ی دانش آموز:                                     تاريخ امتحان:   /  10/1387 

 

آزمون درس : سوالات املا     نوبت :اوّل            پايه :اوّل            آموزشگاه: زینب (س)                     مدّت امتحان 25دقیقه 

ردیف

سازمان آموزش  و پرورش استان گلستان  اداره آموزش و پرورش گمیشان

بارم

1

1-املای کدام کلمه با توجه به معنی صحیح نیست؟

الف)شفقت=مهربانی    ب)متوالی= پی درپی   ج)تحصین= آفرین گفتن     د)بخل = تنگ نظری   

2-با توجه به معنی،املای کدام گزینه غلط می باشد؟

الف)منجم =ستاره شناس  ب)مهفل =مجلس       ج)احیا =زنده نگه داشتن     د)متبسّم =خندان

 

 

 

1

2

شکل صحیح واژه های مناسب رادر جاهای خالی بگذارید؟

-آمنه هم چنان در. . . . . . . واندوه مرگ همسر می سوخت.

(حصرت، حسرت ،هسرت ،حصرط)

-ای کمیل،آدمی در زندگی به دانش . . . . . . . پروردگار آموزد.

(تاعت ،طاعت ،صاعت ،طاعط)

 

 

1

3

کدامیک ا ز کلمات هم خانواده ی آداب نیست؟

(ادب ،ادبیّات ،ادبا ،عرفان)

1

4

کدام گروه از کلمات با همدیگر  هم آوا نمی باشد؟

الف)حیاط-حیات    ب)خوار – خاست  ج)صواب- ثواب  د)صبا – سبا

1

5

هر یک از کلمات ردیف«ب»رادرمقابل کلمه ی مناسب از ردیف «الف»بنویسید؟

الف) شاهکارهای –ا قوت – گنجینه های- گنجوران

  ب)قرآن  –  ادبی –  مال -  غالبش

1

6

متن زیر را تصحیح کنید: 

یکی از مزاهر خدمات زوقی و فرهنگی ایرانیان به اسلام خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسلام کرده اند.

1

7

با این کلمات مترادف جمله بسازید:

تعلیم وتدریس. . . . .

رافت وعطوفت. . . . . .

2

8

در عبارت زیر غلط های املایی را پیدا کرده وشکل درست آن ها را بنویسید:

آن چه قتعی ومصلّم است این است که پس از ظحور اسلام وتشکیل حکومت اسلامی وگردآمدن ملل گوناگون در زیر پرچم اسلام،تمدّنی عزیم وشکوهمند به نام تمدّن اسلام به وجود آمد.

 

2

جمع نمره ورقه:

نمره تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز

نمره با عدد :              نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                   

 امضا ء

نمره با عدد :                   نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                    

امضا ء

نمره با عدد :                نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                     

 

امضا ء

 

« بسمه تعالي»

نام ونام خانوادگي :                                  شماره ی دانش آموز:                                                   تاريخ امتحان:   /  10/1387 

آزمون درس : سوالات املا    نوبت :اوّل         پايه :اوّل            آموزشگاه: گروه آموزشی  ادبیات فارسی             مدّت امتحان 25دقیقه 

ردیف

سازمان آموزش  و پرورش استان گلستان  اداره آموزش و پرورش گمیشان

بارم

1

-املای کدام کلمه با توجه به معنی،صحیح نیست؟

الف)رافت = عطوفت     ب)وجد = شادی   ج) معسوم = پاک    د)بخل = تنگ نظر ی

-املای همه گزینه ها جز گزینه . . . . . با توجه به معنی آن درست است؟

الف)عزیم= بزرگ            ب)غافل= بی خبر                   ج)طاعت= بندگی                د)محزون= اندوه گین

1

2

شکل صحیح وا ژه های مناسب را در جا های خالی بگذارید؟

الف)مولوی. . . . . . . . اسلامی و معانی لطیف قرآنی را در حکایاتی شیرین آورده است.                                                      (  حقایق -  هقایق-  حقایغ-  حغایق )

ب)سعدی:شاعر بزرگ و مشهور کشور ما در . . . . . . . .بغداد درس می خواند.

(نزامیّه – نذامیّه – نظامیّه -  نظامییه)

1

3

کلماتی که زیر خط کشیده شده ،با کدام کلمه ی داده شده هم خانواده است؟

در مدرسه ها  دانشگاه ها استادان و دانشمندان با تدریس (           ) کتاب های سود مند و تربیت طالبان ،چراغ علم(         )را روشن نگاه داشته اند.(درس، کتاب، علوم ،روحانی)

1

4

همه ی گزینه ها به جز . . . . . . . . . با هم دیگر هم آوا می باشند؟

الف= صواب- ثواب)      ب.= صبا – سبا )     ج= خوار – خواست)        د= حیات- حیاط)

1

5

متن زیر را تصحیح کنید؟

این زبان فارسی است که به من توانایی وفرست می دهد تاطرانه هایی راکه مادران در نیمه شب هادرکنار بستر وبالین کودکان خود می خوانده اند.

1

6

هر یک از کلمات ردیف «ب» را در مقابل کلمه ی مناسب از ردیف «الف» بنویسید؟

الف)غم – ندای – تالیف- گام های

ب)اسلام – خوار- کتاب - استوار

1

7

با این کلمات مترادف جمله بسازید؟

شفقت ومهربانی. . . . .

معروف ومشهور. . . . .

 

2

8

درعبارت زیر غلط های املایی راپیدا کرده وشکل درست آن ها رابنویسید؟

درمیان جمع گشاده رو بود ودر تنهایی صیمایی مهزون ومتفکّر داشت .حرگز به روی کسی خیره نگاه نمی کرد وبیش تر اوغات چمشم هایش رابه زمین می دوخت.

2

جمع نمره ورقه:

نمره تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز

نمره با عدد :              نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                   

 امضا ء

نمره با عدد :                   نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                  

  امضا ء

نمره با عدد :                نام معلم ( مصحح)

نمره با حروف :                    

 

امضا ء

 

+ نوشته شده توسط گروه دبیران ادبیات فارسی شهرستان گمیشان در جمعه یازدهم بهمن ۱۳۸۷ و ساعت 17:31 |


Powered By
BLOGFA.COM