به نام خداوند جان و خرد

مشخّصات كلّي

نام درس: كعبه ي مخفي     نام كتاب : ادبيات فارسي (2)       پايه :  دوّم        رشته:  انساني          نام دبيرستان :

نام دبير :                 زمان تدريس: 90      صفحات كتاب : ( 181ـ 180)         تاريخ :

 

هدف ها

 

هدف های كلّي درس :

  1- آشنايي با كشورهاي فارسي زبان

  2 -آشنايي دانش آموزان با شعر فارسي در كشورهاي ديگر

هدف های  جزئي :  1- آشنايي با زيب النّسا                                                                                                                                                                                                   2-آشنايي با نمونه اي از شعر فارسي در خارج از ايران                                                                                                                          3- آشنايي با نوع زبان و آرايه هاو سبك  اشعار شاعران فارسي زبان هندوستان(هندي )

هدف رفتاري در پايان جلسه انتظار مي رود كه دانش آموزان بتوانند :

1- كشورهاي فارسي زبان و شاعران آن كشورها  را نام ببرند .( حيطه ي  شناختي – دانش )

2 - معني و مفهوم اشعار زيب النّسا را بفهمند . ( " – درك و فهم )

3- آرايه هاي جان بخشي و اسلوب معادله را در گفتار عادي خود به كار ببرند . " " – كاربرد )

4- به مطالب ارائه شده و خواندن اشعار شاعران فارسي زبان ديگر كشورها علاقه نشان دهند .( " عاطفي– دريافت )

5- در بحث كلاسي شركت و در باره ي شاعران فارسي زبان غير ايراني اظهار نظر كنند . ( " " – واكنش )

6- در باره پژوهش در باب تلميحات اشعار زيب النّسا به داستان حضرت يوسف پيشنهاد دهند . ( " " – ارزشگذاري )

روش تدريس  و وسايل مورد نياز

 

 مواد و وسايل كمك آ موزشي : تخته ، ماژيك ، كتاب درسي ، ، سي دي ، تلويزيون ، ويديو و پوستر هاي مناسب

        روش تدريس : سخنراني و استفاده از وسايل سمعي – بصري

   الگوي نوين فرايند يادگيري و ياد دهي : بحث گروهي ، استفاده از فيلم ،عكس و ...

زما ن بندي

دقيقه

 

فعاليت هاي قبل از شروع

 

آغازي : شروع كلاس با نام خداوند بزرگ ، سلام ، احوال پرسي ، نصب پوستر بر روي ديوار كلاس حضور و غياب ،  نوشتن کلام هفته ، بررسی تکاليف دانش آموزان ، نام گذاري گروه ها ، مشخص كردن دستياران

 

 

8

ارزشيابي تشخيصي : ( طرح پرسش هايي از درس گذشته )

 1-حبسيّه به چه نوع اشعاري گفته مي شود ؟

 2- حبسّات مسعود سعد در چه قالبي است ؟

 3- زندان هاي مسعود سعد كدامند ؟

 4- معني واژه هاي منحوس و طومار چيست ؟

 5- كتاب طرحي از يك زندگي اثر چه كسي است و موضوع آن چيست ؟

 6- كتاب كوير نوشته ي چه كسي است ؟

 7- غير از مسعود سعد ، كدام شاعران حبسيّه سرا هستند ؟

8-  سبک بار در مصراع " شايد که بس ابله و سبک بارم " به چه معنی است ؟

 

 

 

7

فعاليت هاي قبل از شروع

 

ارزشيابي ورودي :

1- غير از  ايران كدام كشورها به زبان فارسي سخن مي گويند ؟

2- در كدام كشورها در گذشته زبان فارسي ، زبان رسمي بوده است ؟

3- شاعران فارسي زبان تاجيكستان كدامند ؟

4-  كداميك از شاعران فارسي زبان افغانستان را مي شناسيد ؟

آماده سازي : براي ايجاد علاقه

1- فيلم كوتاه نمايش داده شود.

2- زيب النسّا معرفی شود .

3- در باره ی سبک هندی توضيح داده شود .

 

 

 

 

 

 

10

ارائه ي درس جديد

 

1- خواندن شعر درس

2- نمايش مرحله به مرحله فيلم درس و بيان ريزه كاري ها و آرايه هاي اشعار

3- معني لغات با همكاري دانش آموزان

4- بيان معني ابيات با هم فكري دانش آموزان

5- تشخيص قافيه و رديف اشعار به وسيله ي دانش آموزان

 

 

 

30

 

 

ارزشيابي تكويني يا مرحله اي

 

از دانش آموزان انتظار مي رود :

1- كشور هاي فارسي زبان رابشناسند ..

2- چند شاعر فارسي زبان غير ايراني را نام ببرد .

3 - معني اشعار زيب النّسا را بيان كند .

4- آرايه ي اسلوب معادله را توضيح دهند .

5 - پيام های اخلاقی و تربیتی درس بیان کنند.

6- بديهه سرايی را توضيح دهند .

7- ارتباط معنايی ابيات درس را با اشعارشاعران ديگرتشخيص دهند .

 

 

 

 

 

15

ارزشيابي تكميلي

  1- حاضرجوابي شاعرانه چه نام دارد ؟

  2- زيب النّسا در شعر از چه كسي پيروي مي كرد ؟   3- اسلوب معادله چيست ؟

4- منظور از خانه و صاحب خانه در مصراع ( در ميان خانه گم كرديم صاحب خانه را ) چيست ؟

  5- در مصراع برو طواف دلي كن كه كعبه ي مخفي است ) كعبه ي مخفي چند معني دارد ؟

6- نام پدر زيب النّسا چه بود ؟      7- سر به سنگ زدن كنايه از چيست ؟                                                                                                                   8-  در مصراع " دزد دانا مي كشد اوّل چراغ خانه را " واژه ي می كشد به چه معني است ؟               9- كلمه ي برهمن يعني چه ؟              10- مناداي غير انسان چه آرايه اي است ؟

 

 

 

10

فعاليت هاي خارج از كلاس

    تكاليف هفته ي آينده :

   1- پاسخ خود آزمايي ها را بنويسيد .

 2-  چهار مورد تلميح به داستان حضرت يوسف را در اشعار زيب النسا پيدا کنيد .

 3-  مقايسه ی پنج غزل زيب النسا باپنج غزل از عرفی شيرازی .

  4-  تشخيص ارتباط معنايی اشعار ارائه شده توسّط دبير با اشعار درس.

 

 

 

 

10

منابع : يكي از سايت ها كه اسمش را فراموش كردم.                                                                                                                                                                                      آدرس وبلاگ ادبيات متوسطه گميشان (adabiat – gomishan.blogfa .com  www. )                                                      

+ نوشته شده توسط گروه دبیران ادبیات فارسی شهرستان گمیشان در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 15:20 |


Powered By
BLOGFA.COM